Gemilo Oy

Viestit avainsanalla ‘wiki’

Viestinnän ja kollaboraation vuosi 2011

Tiistai, Tammikuu 18, 2011

Tomi Terentjeff // Tavat tehdä yhdessä töitä ja viestiä verkossa ovat muuttumassa, mutta moni organisaatio silti miettii, uskaltaako harpata uusiin viestintä- ja toimintatapoihin. Alla on listattu mielestämme nousevia trendejä vuodelle 2011:

Osallistuminen ja osallistaminen verkossa

Työntekijät ja asiakkaat osallistuvat yhä enemmän yrityksen tai julkisen organisaation palveluntarjonnan ja toiminnan kehittämiseen. He voivat jakaa kehitysehdotuksia ja myös kertoa mielipiteensä jo jaetuista ideoista.

Ideointi- ja palautejärjestelmät mahdollistavat, että yritys pystyy käsittelemään, lajittelemaan ja jatkotyöstämään ehdotukset eikä ainoastaan vastaanottamaan niitä. Erityisesti asiakkaiden osallistaminen yrityksen tarjonnan kehittämiseksi on jo jonkin aikaa ratkaissut, kuka menestyy ja kuka ei. Jossain vaiheessa yritykset vain ehtivät unohtaa, että asiakasta tulee kuunnella.

Verkossa osallistuminen on helpompaa uusien työkalujen ansiosta, jolloin isoimpana haasteena on organisaation oma toimintakulttuuri ja lopulta se, kokeeko asiakas yrityksen niin kiinnostavaksi, että haluaa antaa palautetta.

Avoimuus

Aiemmin yritykset ja julkishallinnon organisaatiot jakoivat tietoa need-to-know-mallilla: tietoa jaetaan jos se on pakollista. Sosiaalinen media on muokannut toimintatapoja avoimempaan suuntaan. Sisältöjen avoimuus tekee asioista – ja ihmisistä – helpommin löydettäviä. Työntekijäprofiilit, asiakasprofiilit, hankeprofiilit, henkilökuvaukset ja päivittyvä sisältövirta mahdollistavat, että erilaista informaatiota aletaan jakaa avoimemmin organisaation sisällä, mutta myös ulospäin.

Wiki-sivut auttavat yhdessä työskentelyyn pelkän jakamisen ja lukuoikeuksien sijasta. Kun osa keskusteluista aiemmin hukkui ihmisten sähköposteihin, nyt nekin saadaan talteen, koska keskustelut käydään sisällön yhteydessä. Samalla sähköpostin määrä vähenee. Jakaminen onnistuu hyvillä työkaluilla intuitiivisesti.

Ennemmin tai myöhemmin vasen käsikin tietää, mitä oikea tekee. Tämä taas tekee hyvää liiketoiminnalle, koska vain silloin toiminta voi tehostua.

Vuorovaikutus helpottuu

Yksisuuntaisesta viestinnästä siirrytään kaksisuuntaiseen viestintään, joka mahdollistaa keskustelun. Yritysten sisäiset blogit, joissa on mahdollisuus kommentoida ja ottaa kantaa, ovat edelleen trendi 2011. Blogi korvaa monessa paikassa sähköpostitse jaetun tiedotteen tai tiedotekoosteen. Keskustelemaan ei tarvitse siirtyä keskustelufoorumille, vaan kommentointi onnistuu myös heti sisältöjen yhteydessä.

Henkilökohtainen

You See What You Want – eli näet vain itsellesi olennaista tietoa. Koska avoimuus lisää jaetun sisällön määrää, on vaarana, että yritysten viestintä- ja vuorovaikutuskanavat täyttyvät kohinasta. Yhä useampi valitsee tästä syystä sosiaalisen median ratkaisun, jotta käyttäjä voi tehdä henkilökohtaisia valintoja ja suodattaa itselleen tärkeän informaation esiin.

Kuluttajapalveluista ominaisuuksia yrityspalveluihin

Vapaa-ajalla käytettyjen verkkopalveluiden parhaita ominaisuuksia  aletaan kaivata työympäristöön. Esimerkiksi yrityksen sisäinen mikroblogi yleistyy, jotta työntekijät voivat jakaa nopeasti tilapäivityksiä ja pikaviestejä ilman, että yrityksen liiketoimintasalaisuudet vaarantuvat.

Etenkin isommissa yrityksissä työntekijä-profiili rakennetaan huolella, jolloin henkilökohtainen profiili onkin jo osaamisprofiili. Se auttaa löytämään oikean asiantuntijan aiempaa nopeammin. Osaaminen merkitsee enemmän kuin sosiaalisen verkoston tai organisaatiorakenteen kuvaaminen.

Yhteisöllisyys

Yrityksen sisäiset “facebookit” tulevat lisäämään yrityksen yhteisöllisyyttä ja yhtenevyyttä, mutta teknologia yksin ei riitä, vaikka se olisi miten sosiaalista mediaa. Tarvitaan uskallusta, motivaatiota ja toimintatapojen muutoksia. Työympäristö ja työtavat ovat olennaisessa osassa siinä, miten työntekijä viihtyy työpaikallaan. Nopeat keskustelut, osallistuminen, vuorovaikutus, tiedon läpinäkyvyys, tekijöiden tunnistaminen ja monet muut seikat tekevät työpaikasta työyhteisön, jossa kaikki puhaltavat yhteiseen hiileen.

Seuranta kaikkialla

Yritykset, julkisorganisaatiot, kunnat ja valtio siirtyvät pelkästä sosiaalisen median seurannasta proaktiiviseen toimintaan, jossa halutaan järjestää helppo oma verkkoympäristö keskusteluja ja sisällön keräämistä varten. Moni herää vasta huolehtimaan, että on paikalla osallistumassa myös sivustonsa ulkopuolisiin palveluihin, jotta reagointiaika lyhenisi. Työntekijän ja asiakkaan äänelle annetaan tilaa enemmän, koska on turvallisempaa saada palaute omassa ympäristössä ja myös nopeampaa reagoida siihen kuin yrittää seurata, puhutaanko yrityksestä ja sen palveluista jossainpäin nettiä.

Yrityksen oma intranet tarjoaa sisältövirtoja, joista käyttäjät pääsevät valitsemaan, mitä niistä haluavat seurata. Johtajalla on erilainen työpöytä-näkymä seurantaa varten kuin työntekijällä, mutta seuratakseen työpaikan asioita, kumpikin tarvitsee räätälöidyn näkymän.

Seurannan nopeuttamiseksi sivustoille tuodaan ja niiltä viedään syötteitä, joista aletaan puhua sisältöinä. Pikkuhiljaa käyttöliittymissä yksinkertaistetaan sisällön siirtäminen paikasta toiseen niin, ettei käyttäjän tarvitse enää miettiä, mitä tarkoittaa vieraankuuloinen sana syöte (feed) tai syötteiden agregointi. Sisältöjen lisäksi seurataan ihmisiä.

Välittömyys

Sähköposti on ajatonta, muttei välitöntä. Nopeat keskustelut verkossa ovat nouseva trendi. Chatin, mikroblogin ja kommentoitavien sisältösivujen ja sisältövirtojen avulla saadaan edistettyä työntekoa. Samalla kerrytetään yrityksen tietämystä, ja keskustelua seuranneet oppivat keskustelusta aina jotain uutta. Keskusteluiden siirtäminen pois sähköpostista lisää myös avoimuutta ja osallistumista ja auttaa kerryttämään hiljaista tietoa näkyväksi. Työntekijä ja johto tietävät paremmin, missä mennään, kun tarjolla on välitöntä tietoa, mutta myös sisältöjä, joihin voi palata.

Monella on liikkuva työ ja markkinat ovat globaalit. Tämän vuoksi työaineistoihin halutaan päästä mistä tahansa maailman kolkasta, jossa on verkko. Sekin on osa välittömyyttä. Mobiilisti palveleminen on edelleen ajankohtaista.

Läsnäolo ja aitous

Monelle ihmiselle voi olla yllättävän iso shokki olla läsnä ja saavutettavissa – nähtynä. Tähän muutosvastarintaan kannattaa varautua. Toisaalta monille ihmisille oman organisaation ulkopuoliset sosiaaliset verkostot tuovat tarvittavan lisäavun yritystoiminnan kehittämiseksi ja parantavat tiedonkeruuta. Pienyrittäjillä verkostot tukevat työssäjaksamista.

Aitous on hyvä trendi, mutta vaatii opettelua. Jopa virheet voidaan antaa anteeksi, kunhan niitä ei yritä kieltää. Paljon tunteita herättävissä asioissa vastareaktiot voimistuvat: ihmisten on helppo vihata ja puolustaa netissä. Se ei silti ole tae käytännön toimista netin ulkopuolella. Tämä voi osalle yrityksiä olla helpotus, koska reaktio ei heijastukaan ostopäätökseen.

Fragmentoituneesta koottuun

Verkko on täynnä erilaisia työkaluja kollaboraatioon ja viestintään. Ikävä kyllä tieto yhä pirstaloituu eri järjestelmiin, käyttäjätunnuksia saattaa olla lukuisia ja pahimmillaan yritys ei pysty enää valvomaan tietoturvaa tai liikesalaisuuksiensa säilymistä. Työntekijät ottavat ulkopuolisia palveluja käyttöön tuskastuttuaan organisaatioiden omiin, vanhentuneisiin järjestelmiin.

Monessa yrityksessä on liuta järjestelmiä, mutta ne eivät palvele kunnolla, koska niistä puuttuu tehokas tapa yhdistää tietoa ja tietovirtoja päätösten ja toiminnan tueksi. Jatkossa yritykset keskittyvät tilaamaan järjestelmän, joka sisältää kattavasti yrityskäyttöön kaiken tarvittavan. Kyse voi olla järjestelmän omista ominaisuuksista tai joukko integrointeja.

Yllä olevat asiat ovat lähtökohtana omalle tuotteellemme Gemilo Socialille. Olemme kehittäneet sitä yhdessä asiakkaittemme kanssa. Gemilo Socialin uusin versio etusivusta sisältää esimerkiksi nopeat keskustelut (kommentointi ja mikroblogi), aineistojen yhteismuokkauksen (wiki-sivut) ja sisältövirran, joka näyttää sisäiset päivitykset käyttöoikeuksien mukaan kullekin käyttäjälle (työpöytä, syötteet).

Social

Sosiaalisen median soveltaminen vasta alussa

Torstai, Heinäkuu 2, 2009

Katri Lietsala // Miltei 60 %:ia Gemilon sosiaalisen median kyselyyn vastanneista yrityksistä ja 96 %:ia kunnista arvioi, etteivät ne osaa hyödyntää sosiaalista mediaa tarpeeksi hyvin. Moni vastanneista ilmoitti tietävänsä,  mitä ovat sosiaalinen media ja sille tyypilliset ominaisuudet, kuten syötteet ja avainsanat, mutta käytännön toteutuksia oli etenkin kunnissa vain harvalla ja omaa sosiaalisen median strategiaa vielä harvemmalla.

Sosiaalinen media suomalaisyrityksissä ja kunnissa -selvityksemme perusteella näyttää, että sosiaalisen median markkinat ovat oikeasti Suomessa varsin alullaan. Monet yrityksistä ja kunnista vasta miettivät blogeja, wikejä, yhteisöalustoja ja Facebook-sovelluksia.

Sosiaalisen median kyselyyn vastanneet ajattelivat yllätyksettömästi sosiaalisen median soveltuvan markkinointiin ja viestintään. Myös verkostoituminen nousi esiin niin kuntien kuin yritysten vastauksissa. Ehkä vuoden kahden kuluttua mukana on jo vahvemmin näkemyksiä sosiaalisen median hyödyntämisestä vaikkapa strategiseen suunnitteluun, päätöksentekoon ja hiljaisen tiedon siirtoon – tai jopa ansaintaan.

Lue Gemilon white paper Sosiaalinen media suomalaisyrityksissä ja kunnissa. Tulokset perustuvat 87 vastaajan aineistoon, joka kerättiin verkkokyselyllä keväällä 2009. Kyselyistä toiseen kutsuttiin 50 suurta tai keskisuurta yritystä, ja toinen kysely osoitettiin Suomen sadalle suurimmalle kunnalle. Kyselyn toteutti Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija Anna Savisaari. Kiitos Anna, harjoittelustasi Gemilossa ja tsemppiä opintoihin!

Miksei sosiaalista mediaa osata hyödyntää


Sosiaalinen media opettajan ja oppilaan avuksi

Tiistai, Helmikuu 24, 2009

Katri Lietsala // Sosiaalisen median soveltamisesta suomalaisissa opinahjoissa on yllättävän vähän valmiita esimerkkejä – tai sitten niitä ei vain tiedetä.

Kun Tarmo Toikkanen listaa Diigossa esimerkkikursseja, näkyvimmin nousee esiin koulumaailman tuntema kehittäjä Anne Rongas. Hänen toteutuksissaan on hyödynnetty esimerkiksi Blogger-blogialustaa, WikiSpaces-wikiä ja Deliciousta.

Rongas on alueen pioneereja. Muidenkin luulisi syttyneen aiheeseen. Etenkin kun tietoa sosiaalisesta mediasta on jo tarjolla, kuten Rongaksen kirjoittama opas Sosiaalinen media oppimisen tukena tai Sosiaalinen media opetuksessa -kirja, jonka tekijöitä Eija Kalliala ja Tarmo Toikkanen ovat.

Onneksi Sometu-verkoston keskustelujen perusteella paljon uutta on vireillä. Sometu pyörii Ninqillä, ja mukana on jo 800 jäsentä. Se on ihan hyvin Suomen kokoisessa maassa.

Päätimme omalta osaltamme pyrkiä auttamaan, että sosiaalinen media olisi helpompi ottaa osaksi oppimista ja opettamista. Siksi järjestämme sosiaalisen median valmennusta Hotelli Aulangolla ke 22.4.2009.

Sosiaalisen median työkalut opettamisen tukena -workshop on osa 20-vuotisjuhlaansa viettävää ITK-konferenssia. Paikalla ovat puhumassa sekä Tomi että ylle kirjoittanut. Tavoitteena on antaa mahdollisimman käytännönläheisiä vinkkejä ja käydä avointa keskustelua, miten esimerkiksi wikit ja blogit toimivat opetuksessa. Tervetuloa mukaan.

Blogeissa puhutaan blogeista

Perjantai, Lokakuu 31, 2008

Katri Lietsala // BlogPulse keskittyy näyttämään erilaisia tuloksia perustuen blogeihin. Sen avulla voi muun muassa analysoida verkkotrendejä sen lisäksi, että mukana tyypillisiä listauksia luetuimmista blogeista ja jopa ihmisistä, jotka syystä tai toisesta näyttävät paistattelevan Internetin valokiilassa. Kim Holmberg Åbo Akademin informaatiotutkimuksen laitokselta näytti eilen mielenkiintoisia graafeja samasta palvelusta Yrityksen verkkotietoiskut -tapahtumassa ICT-talossa Kupittaalla.

Olin tapahtumassa itsekin puhumassa, miten yritysten tulisi ensin miettiä, mihin haluavat sosiaalista mediaa käyttää. Vasta sen jälkeen voi sitten valita, tarvitseeko blogin, wikin, sosiaalisen verkoston vai kaikkien näiden yhdistelmän.

Blogit, wikit ja sosiaaliset verkostot

Tuon trendikuvan perusteella näyttäisi siltä, että blogeissa puhutaan blogeista. Ilmiö tavallaan ruokkii itse itseään. Sosiaaliset verkostot eivät sellaisenaan näytä innostavan – tai ehkä blogeissa puhutaan ennemmin yksittäisistä palveluista niiden nimillä kuin yleistermillä sosiaalinen verkosto. Wikit kiinnostavat vielä vähemmän. Täytyy perehtyä hieman lisää paremmalla ajalla.

Roolipeliä käyttäjien ehdoilla

Maanantai, Lokakuu 27, 2008

Arto Liukkonen // Reign of Elements on Gemilon tuottama, Facebookissa pelattava roolipeli, jonka sisältöä tuottavat pelaajat itse. Peli julkaistiin virallisesti 24. lokakuuta. Jo seuraavana päivänä sillä oli yli tuhat aktiivista pelaajaa. Sivunäyttöjä kertyy noin 150 000 päivässä, ja uusia pelaajia tulee satoja päivässä.

Reign of Elementsin kehityksessä otettiin jo alkuvaiheessa pelaajat mukaan. Valitsimme kymmenen aktiivisen pelaajan joukon eräästä toisesta pelistä, joille annoimme käyttöön työkalut esineiden, alueiden, vihollisten ja tehtävien suunnitteluun.

Viralliseen julkaisuun mennessä ydinpelaajat olivat suunnitelleet täysin koko pelin kulun ja juonen pelimaailman ympärille. Eri esineitä pelistä löytyy nykyisin satoja ja vihollisia lähes kolmesataa usealla kymmenellä eri alueella. Juonta eteenpäin ohjaa 70 tehtävää.

Nyt julkaisun jälkeen kaikille pelaajille tulee pian vapaaseen käyttöön työkalut, joilla luoda uutta sisältöä. Muut pelaajat voivat äänestää näistä ehdotuksista parhaat peliin mukaan. Pelaajat voivat myös keskustella sisällöstä ja uusista ominaisuuksista foorumilla.

Lisäämme uusista ominaisuuksista suosituimmat peliin. Näin ylläpitoon tarvittava työ pysyy minimissä ja suunnitteluun ei tarvitse käyttää resursseja yhtä paljon kuin jos kyse olisi vain yrityksessä tehtävästä kehitystyöstä. Nykyisellä mallilla tehtäväksi jää uusien ominaisuuksien tuottaminen ehdotusten perusteella ja ylläpito.

Pelisovellus on muutenkin esimerkki suomalaisesta crowdsourcing-ratkaisusta. Esimerkiksi yleisohjetta ei ole kirjoitettu, vaan pelaajat muokkaavat ja täydentävät wiki-sivustoa. Wikinä käytämme avoimen lähdekoodin MediaWikiä.

Pelifoorumissa pelaajat auttavat toisiaan ja selittävät uusille pelaajille pelin kulkua. Foorumi-sovelluksena toimii avoimen lähdekoodin Simple Machines Forum.

Nopeimmin apua saa chat-huoneesta, jossa päivystää kokeneita pelaajia läpi vuorokauden.

Gemilo Chat -sovellus on toteutettu itse, ja se sopii myös yritysten ja yhteisöjen käyttöön Facebookissa. Kysy lisää, niin tehdään teillekin oma.